Previous slide
Next slide

Джерард О‘Донован в Статията си „Какво е коучинг“ го определя по следния начин:

„Коучингът е процес, който ви помага да функционирате на най-високото възможно ниво, посредством индивидуалното и лично съдействие на професионалист, който ви провокира, стимулира и тласка да растете.“ (О‘Донован)

Ползите от коучинга обикновено са свързани с целите, но често надминават очакванията. В изследване на 100 екзекютив мениджъра в североизточните и средните атлантически региони за резултатите от коучинга и възвращаемост на инвестицията показват над 500% възвръщаемост на инвестицията и подобряване пряко на:
 • Продуктивността с 53%
 • Качеството с 48%
 • Организационната сила с 48%
 • Обслужването на клиенти с 39%
 • Намаляване на разходите с 23%
И не пряко на показатели като
 • Подобряване на отношенията с 77%
 • Подобряване на взаимоотношенията с заинтересованите страни с 71%
 • Подобряване работата на екипите с 67%
 • Подобряване удовлетвореността с 61%
 • Намаление на конфликтите с 52%
 • Повишаване ангажираността с организацията. с 44%
(McGovern, John.; Lindermann, M. at all)

Екзекютив Коучинг

Екзекютив коучинг според дефиницията на ICF е процес, при който един коуч се партнира с клиентите си, провокира и подкрепя размисъл и креативност, с цел да ги вдъхнови и помогне да максимизират своя личен и професионален потенциал. Това означава, че екзекютив коучингът не се ограничава само до професионалната сфера на успехите, а се фокусира и върху растежа и развитието на лидери от висшия мениджмънт в организацията, които имат своите постижения и целят да извлекат най-голямата полза от своя потенциал.​

Коучинг на лидери

Коучингът на лидери има за цел да развие автентичния им лидерски стил, като повишава себепознанието и свързва действията с подхода в определени ситуации, съгласно дефиницията на Graham Lee от 2003 година. Този вид коучинг може да бъде насочен към мениджърите от всички нива, включително и висшия мениджмънт, но основната му цел е свързана с постигането на конкретни цели или лидерски качества в контекста на организацията. Екзекютивният коучинг работи с хора, които вече са постигнали някои успехи и се стремят да извлекат максимума от своя потенциал. В случай на коучинга на лидери се предполага, че мениджърите могат да бъдат от всяко ниво на организацията, включително и средни и изпълнителни мениджъри. Фокусът при този вид коучинг е върху постигането на конкретни цели, развитието на компетентности, управлението на конфликти, мотивация, междуличностни отношения и други аспекти, които са свързани със средата на компанията.

Екипен коучинг

Екипният коучинг, според дефиницията на Клутербър в книгата „Coaching the Team at Work 2: The definitive guide to Team Coaching“, представлява партниране с целия екип с цел повишаване на осведомеността и изграждане на по-добри връзки във вътрешните и външните системи на екипа, подобряване на способността на екипа да се справя с предизвикателства в настоящето и бъдещето. Екипният коуч се фокусира върху увеличаване на капацитета на екипа в дългосрочен план и го подпомага да създаде стойност съвместно с всички заинтересовани страни. Основната цел на екипния коуч е да подготви екипа да продължи да представя добро ниво на работа и след като коучингът приключи.

Бизнес коучинг

Бизнес коучингът, според дефиницията на Световната Асоциация на Бизнес Коучовете (WABC), има за цел да подобри осъзнатостта и поведението на клиента и тяхната организация, като им помага да разберат своята роля в постигането на бизнес успех. Този вид
коучинг може да включва както индивидуален, така и екипен коучинг, с разнообразни цели – от решаване на проблеми и планиране на кариера до развитие на лидерство и изграждане на екипи. Терминът „бизнес коучинг“ обхваща всички видове коучинг в бизнес и организационния контекст и може да бъде изпълняван както от вътрешни, така и от външни коучове, включително екзекютивни, коучове на лидери, коучове за организационно развитие и други. Фокусът при този вид коучинг е върху клиента и организацията, които са в основата на процеса.