img img img img

Трансформиращо лидерство

Трансформиращо лидерство

Какво е трансформационно лидерство и защо е толкова важно?

Трансформационното лидерство произвежда по-високи резултати от други типове лидерство. Например, ако транзакционното лидерство (управление, чрез награди, наказания и изключения) води до очаквани резултати, то трансформационното лидерство води до резултати, които надхвърлят очакваното. В значима част от изследванията се установява, трансформационните лидери са по-ефективни и с по-добри резултати от работата. Тези констатации са валидни за лидерите както от висш, така от среден мениджмънт, валидно както за частни компании, така и за публични. Трансформационното лидерство подтиква последователите да постигнат повече от това, което обикновено се очаква от тях. Те стават мотивирани да надхвърлят собствените си лични интереси за благото на групата или организацията (Bass & Avolio, 1993).

Концепцията за трансформационно лидерство се развива първоначално от Бърнс през 1978 г. и в последствие доразвива от Бас и Аволио в цялостен модел. Бърнс характеризира трансформационното лидерство в морален план – включвайки способността на лидера да призовава последователи към по-високо ниво на етично разбиране и ангажираност, способността, да фокусира групата или обществото към грижи за справедливост и равенството, а не просто задоволяване на материалните потребности. Той определя Трансформационният лидер като ангажиращ, приобщаващ последователи на общи ценности и цели, също създаващ всеобхватни, трайни и фундаментални промени в организациите.

Фактори на трансформационното лидерство

 

Идеализирано влияние

Наричано още харизма. Това е емоционалният компонент на лидерството. Идеализираното влияние описва лидери, които действат като силни модели за подражание на последователите. Тези лидери обикновено имат много високи стандарти на морално и етично поведение и може да се разчита, че ще постъпят правилно. Те са дълбоко уважавани от последователите и се ползват с голямо доверие. Те осигуряват на последователите визия и чувство за мисия. Пример за харизматичен лидер е Нелсън Мандела, първият не бял президент на Южна Африка. На Мандела се гледа като на лидер с високи морални стандарти и визия за Южна Африка, той променя монументално начина на управление на хората в Южна Африка. Неговите харизматични качества и реакцията на хората към тях преобразява цяла нация.

Вдъхновяваща мотивация

Това са лидери, които имат високи очаквания на последователите си, вдъхновявайки чрез мотивация да се споделят визията на организацията. На практика лидерите използват символи и емоционални призиви за усилията на членовете на групата да постигнат по-високи резултати, отколкото биха постигнали в нормални обстоятелства. Екипният дух се засилва от този тип лидерство. Пример за този фактор би бил мениджър продажби, който мотивира членовете на търговската група да развиват уменията си чрез насърчаващи разговори, които ясно съобщават интегралната роля, която играят в бъдещия растеж на компанията.

Интелектуално стимулиране

Включва лидерство, което стимулира последователите да бъдат креативни и иновативни, които оспорват собствените си убеждения и ценности, както и тези на лидера и организацията. Този тип лидерство подкрепя последователите, докато те изпробват нови подходи и разработват иновативни начини за справяне с организационни проблеми. То насърчава последователите да обмислят нещата сами и да се ангажират с внимателно решаване на проблеми. Пример за този тип лидерство е ИТ мениджърът, който насърчава индивидуалните усилия на разработчиците на софтуер да разработят уникални начини за решаване на проблеми.

Внимание и зачитане на индивида

Този фактор е представителен за лидерите, които осигуряват благоприятен климат, в който изслушват внимателно индивидуалните нужди на последователите. Лидерът действа като коуч и съветник, докато се опитва да помогне на последователите да станат напълно актуализирани. Тези лидери могат да използват делегиране, за да помогнат на последователите да израснат чрез лични предизвикателства. Пример за този тип лидерство е мениджър, който прекарва време в отношение към всеки служител по грижовен и уникален начин. За някои служители лидерът може да даде силна принадлежност; на други лидерът може да даде конкретни указания с висока степен на структура. Също така се счита, че вниманието и индивидуалният подход към служителите са предпоставки за иновативност ценности. „Индивидуалният подход, внимание и зачитане на служителите стимулират предложенията за подобряване на настоящите продукти и услуги, предлагане на идеи за подобряване на практиките и начините на работа и действията за въвеждането и прилагането на нови идеи“ (Илиева С. 2021)

Източници:

  1. Илиева, С. (2021). Лидерски Стилове и иновативно поведение на служителите в ИТ сектора
  2. Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1993). Transformational Leadership and Organizational Culture. Public Administration Quarterly, 17, 112-121.
  3. Burns, J.M. (1978), Leadership, Harper & Row, New York, NY.