img img img img

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

на flexiblebit.com

Достъпвайки и използвайки този уебсайт, вие безусловно се съгласявате със следните условия на ползване („Общи условия“):

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между „Флексибъл Бит“ ЕООД, ЕИК 204040752, със седалище и адрес на управление в Република България, п.к. 1505, София, ул. „Кутловица“ № 15, ап. 13, представлявано от Младен Тодоров Дрянков, в качеството му на управител (оттук нататък наричано за краткост „Дружеството“), от една страна, и, от друга страна, потребителите и посетителите на уебсайта: www.flexiblebit.com, собственост на Дружеството.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на тези Общи условия:

„Уебсайт“ означава интернет страницата www.flexiblebit.com и нейните под-домейни;

„Посетител“ означава физическо лице, което посещава/ползва Уебсайта, без да се е регистрирало и създало профил в него;

„Потребител“ означава физическо лице, което е ползвател на Уебсайта, извършило е съответната регистрация и е създало Потребителски профил в него; 

„Услуга“ на Уебсайта означава:

  • Достъп до предоставените в Уебсайта информационни ресурси и данни, рекламно-информационни съобщения и бюлетини;
  • Достъп до регистрация и създаване на потребителски профил в Уебсайта с възможност за онлайн покупка на услугите и продуктите, предлагани от Дружеството;
  • Достъп до комуникационни канали за контакт с Дружеството.

„Продукт“ означава продуктите, предлагани и продавани от Дружеството чрез Уебсайта. 

„Потребителски профил“ означава обособена част Уебсайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана на сървър на Дружеството, като достъпът до Потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на Потребителя да използва, настройва, активира или дезактивира използването на различни услуги на Уеб сайта, да управлява потребителско съдържание, разположено от него на сървър на Дружеството, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си достъп, да се абонира или да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин, да прекрати регистрацията си в Уебсайта и др.;

„Потребителско име” е избран от Потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира при ползването на Услугите;

„Парола” е избран от Потребителя код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до Потребителския профил; 

„Съдържание“ означава всякакви текстове, изображения, графики, видео и аудио, бази данни, услуги и други ресурси, извън Потребителското съдържание и предоставени от Дружеството за ползване от Потребителите на Уебсайта и представляващи собственост на Дружеството и/или на неговите партньори и доставчици.

„Потребителско съдържание” означава всякакви данни, информация, текст, изображение, мнения и коментари, които Потребителят разполага на Уебсайта с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта за всички останали Потребители. Потребителят носи пълна отговорност за Потребителското съдържание.

Поръчка“ означава заявка за покупка на Продукт/и, направена от Потребител чрез формата за поръчки на Уебсайта.

Лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко чрез нея (име, ЕГН, данни за местонахождение, имейл, телефон и др.).Личните данни се използват за създаването и управлението на Потребителския профил.

Приложими разпоредби“ означава действащите нормативни актове и актовете на компетентните държавни органи в България и Европейския Съюз, регулиращи предмета на настоящите Общи условия.

3. ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

Потребителят   може   да   пазарува   от  Уебсайта  като   гост   или   като   регистриран

потребител. Процедурата по регистрация и създаване на Потребителски профил е доброволна и безплатна. Потребителят следва да попълни всички полета във формата за регистрация, отбелязани като задължителни, ида се запознае и съгласи с Общите условия. Процедурата по регистрация се изпълнява след приемането на Общите условия. След регистрацията Потребителят може по всяко време да променя въведените данни.

Потребителят декларира и гарантира, че информацията, предоставена на Дружеството по време на процеса на регистрация, е действителна, вярна и пълна и носи пълна отговорност за нейната непълнота и/или несъответствие.

В случай че Потребителят предостави неактуални, неверни, непълни или неточни данни, Дружеството не носи отговорност за неточно изпълнение на договора за онлайн покупка, като наред с това има право незабавно и без предизвестие да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до Потребителския му профил.

Дружеството не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на Потребителя, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

Всеки Потребител е длъжен да съхранява потребителското си име и паролата конфиденциални и да не ги предоставя на трето неоторизирано лице. Потребителят носи лична отговорност за всички дейности, които възникват във връзка с неговия Потребителски профил, и се задължава да не причинява вреди на друг Потребител, трети страни или на Дружеството. Потребителят се задължава да информира незабавно Дружеството за всеки неоторизиран достъп или използване на Потребителския му профил.

С извършване на регистрацията Потребителят дава своето съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията, да бъдат използвани и съхранявани от Дружеството за целите на настоящите Общи условия.

4. ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Уебсайтът може да бъде посещаван и разглеждан свободно без регистрация.

Потребителят има право да ползва свободно Съдържанието на Уебсайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в тези Общи условия. Потребителят няма право да използва Уебсайта по начин, който нарушава Приложимите разпоредби и/или правата на други лица.

Ако Потребител сметне, че съобщение, изпратено до него по какъвто и да е начин от Дружеството, накърнява авторско или друго право, той/тя може да се свърже с Дружеството чрез наличните на Уебсайта данни за контакт, за да може Дружеството да вземе информирано решение.

Дружеството си запазва правото да променя модулите, функциите и услугите на Уебсайта без предварително уведомление до Потребителите, когато това не е в противоречие с Приложимите разпоредби.

Дружеството не носи отговорност при невъзможност за изпълнение на задълженията си по Общите условия в случаите на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет, извънредно положение, карантина или извънредни епидемични мерки, или други събития извън контрола на Дружеството, включително когато Потребителят не може да осъществи достъп до Уебсайта поради хардуерен проблем при него, проблем с интернет свързаност и други.

Общите условия са достъпни на интернет страницата: www.flexiblebit.com. Потребителят се задължава периодично самостоятелно да се информира за промените в тях. При промени в Общите условия Дружеството уведомява Потребителите и Посетителите по подходящ начин чрез съобщение на Уебсайта.

5. ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Наименованието Flexiblebit.com, логото, корпоративните символи и търговски марки, както и цялото Съдържание на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, са собственост на Дружеството и/или на неговите партньори и доставчици, и са обект на закрила съгласно Приложимите разпоредби.

Потребителят или Посетителят има достъп до Съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако (а) се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване с нетърговска цел, при условие, че не се увреждат законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, или (б) в случай, че Потребителят е получил изрично съгласие от съответните правоносители.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и връзки (линкове) от която и да е част от Уебсайта, съобразно действащото българско законодателство.

Всички търговски марки, които се реферират в Уебсайта, са собственост на съответния техен притежател.Нищо, което се съдържа в Уебсайта, не трябва да се възприема или тълкува като лицензиране или предоставяне на право за ползване на авторско право, патент или търговска марка, притежавана от Дружеството или трета страна.

Уебсайтът може да включва съдържание, предоставено от трети страни. Информацията в тези материали, както и друго Потребителско съдържание, различно от съдържанието, предоставено от Дружеството, са отговорност на лицето, публикувало тези материали. Дружеството не носи отговорност за публикувани материали и за тяхното съдържание.

6. ПОРЪЧКА

Сключване на договор

Заявката за поръчка на продукт се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма, съдържаща данни за получателя, място на доставка, продукт, брой, цена и начин на плащане. Заявката се счита за подадена след кликване на бутона: „Купи”. Това действие има правнообвързваща сила. С подаване на заявката се счита, че Потребителят заявява изричното си съгласие, че приема имейл-потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Незабавно след поръчката Дружеството изпраща на Потребителя имейл – съобщение, с което потвърждава поръчката. Договорът за онлайн-покупка на продукт се счита за сключен само след потвърждение на конкретната поръчка от Дружеството. С изпращане на потвърждението страните се считат за обвързани от условията, описани в тези Общи условия, както и от Закона за защита на потребителите.

Цена

Всички цени на продукти в Уебсайта са в български лева.

Плащане

В заявката за поръчка на продукт Потребителят указва избрания от него начин на плащане. Плащането става чрез: 1) плащане с дебитна/кредитна карта, 2) плащане чрез банков превод, 3) плащане посредством ePay, 4) плащане посредством EasyPay, или 5) плащане през Stripe.

1. Плащане с карта

Можете да платите със следните карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron.

Данните, които Потребителят предоставя при плащане с кредитна карта, остават защитени, тъй като информацията е SSL-криптирана. Дружеството не съхранява данни и информация, получени при плащане с кредитни и дебитни карти. Потребителят има възможност да използва функционалността за запазване на карта, като данните на картата, която се запазва, се съхраняват в банковата система и Дружеството няма достъп до тях в нито един момент от платежния процес. Плащанията с кредитна или дебитна карта се извършват съгласно изискванията за плащане с такъв вид средства.

С извършване на поръчката Потребителят потвърждава, че кредитната/дебитната карта, която използва, е лично негова, или че е бил изрично упълномощен от собственика на кредитната/дебитната карта, за да я използва. Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на картата. При отказ на издателя на картата да одобри плащането Дружеството няма да носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката.

2. Плащане чрез банков превод

При избор на този вид плащане допълнително ще ви бъде предоставена информация за банковата ни сметка.

3. Плащане посредством ePay.bg

ePay.bg е система за плащане с банкови карти и микросметки чрез Интернет. Системата предоставя възможност на всеки регистриран клиент да пазарува стоки и услуги през Интернет, като плаща с банкова карта и/ или със своята микросметка в ePay.bg. При избор на този вид плащане ще бъдете препратени към страницата на ePay, за да направите своето разплащане.

4. Плащане посредством EasyPay

Системата на EasyPay позволява на клиентите да плащат офлайн в офис на EasyPay или на банкомат на БОРИКА. Работи, като предоставя на потребителя уникален IDN номер, който се използва за идентифициране на плащането на поръчката.

5. Плащане през Stripe

Stripe е международна система, даваща възможност за трансфер на пари чрез уебсайт (електронна алтернатива на традиционните разплащания с чекове и банкови преводи). Stripe представлява посредник, който улеснява електронната търговия по света, без да разкрива финансова информация при сделките. При избор на този вид плащане ще бъдете препратени към страницата на Stripe, за да направите своето разплащане.

Доставка

Заявените и потвърдени поръчки се обработват и доставят до Потребителя по електронен път, на посочения от него имейл адрес.

Отказ

Потребителят има право да се откаже от онлайн-договора не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на събитието – предмет на поръчката.

Отказът от покупка се осъществява чрез заявяване на това желание чрез изпращане на имейл до info@flexiblebit.com. Имейлът трябва да съдържа следните реквизити: потребител (ако има регистриран Потребителски профил), номер и дата на поръчката, имейл, от който е направена, стойност на поръчката и сметка, по която да бъдат възстановени средствата.

Дружеството възстановява цената на продукта по посочена от Потребителя банкова сметка съгласно настоящите Общи условия.

 

7. „БИСКВИТКИ“

Уебсайтът използва т.нар. „бисквитки“ (cookies). Бисквитките са необходими във връзка с функционирането на Уебсайта, както и за да предоставим на Потребителите най-подходящото изживяване, като запомним техните предпочитания и повтарящи се посещения.

Политиката за бисквитките на Дружеството, съдържаща пълна и актуална информация относно използваните от Уебсайта бисквитки, е достъпна от следния линк: https://flexiblebit.com/cookie-policy-bg/

 

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА

Потребителите нямат право да използват Уебсайта за незаконни и/или за забранени от настоящите Общи условия цели. Незаконни и/или забранени цели са, неизчерпателно: използване на клеветнически, злоупотребяващи, заплашителни, нецензурни или други нежелани материали, съобщения или публикации; изпращане или публикуване на Уебсайта на материали, които съдържат вируси, рекламен софтуер или други подобни компютърни кодове, които могат да увредят права или интереси на трети лица или да попречат на работата на Уебсайта; извършване на действия за получаване на незаконен и/или неоторизиран достъп до базата данни, компютърните системи или мрежи на Уебсайта.

Без да се засяга каквото и да е средство за правна защита, което Дружеството може да има срещу Потребител или Посетител, в тези случаи Дружеството може незабавно и без предизвестие да спре достъпа до Уебсайта на Потребител (включително да заличи Потребителски профил), за когото е установено, че извършва действия, противоречащи на Приложимите разпоредби и/или на настоящите Общи условия.

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Дружеството има право да променя настоящите Общи условия по всяко време. Промяната на Общите условия се публикува на Уебсайта чрез съобщение на страницата. Най-новата версия винаги е достъпна на Уебсайта flexiblebit.com.

Промяната влиза в сила от деня на публикуването й на Уебсайта и има действие занапред, като не засяга поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.

10. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ. ОТГОВОРНОСТ

Възможно е препратки от Уеб сайта, поставени като връзка чрез кликване, да сочат към сайтове и услуги на трети страни. Тези връзки се предоставят единствено за удобство и информация на Потребителите и Посетителите и не трябва да се тълкуват като препоръка. Дружеството не поема никаква отговорност за съдържанието на тези сайтове.

Съдържанието се предоставя безплатно и трябва да се ползва само с информативна цел. Използването на информация от Уебсайта или от сайт, към който Уебсайтът препраща, става изцяло на отговорност и риск на Потребителя. Дружеството не носи никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация, от прекъсване на бизнес или други щети, произтекли от употребата или невъзможността за употреба на Уебсайта.

11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Дружеството обработва личните данни на Потребители и Посетители съгласно своята Политика за поверителност, достъпна на интернет страницата: https://flexiblebit.com/privacy-policy-2/

Изображенията в Уебсайта са илюстративни.

Дружеството може да прехвърля своите права и задължения по тези Общи условия и по всеки договор за онлай-продажба на продукти от онлайн-магазина Flexiblebit.com, като в този случай не се освобождава отговорност за изпълнение на задълженията, поети към Потребителя, а приобретателят встъпва като съдлъжник на Дружеството. Прехвърлянето на права и задължения става с писмено известие до Потребителя.

Дружеството публикува на Уебсайта своите пълни данни за идентификация и детайли за контакт с Потребителя. С приемането на тези Общи условия Потребителят дава своето съгласие Дружеството да използва следните технически средства за контакт с него: info@flexiblebit.com и/или +359 884 288828, включително да получава известия от Дружеството по телефон и/или електронен път (чрез кратки текстови съобщения (SMS), имейл-комуникация или известие на Уебсайта).

Дата на последна редакция: 2 Ноември 2022 г.